BulgariaView
language   language  

Общи условия за използване на сайта BulgariaView.com


I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

III. БИСКВИТКИ

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

V. ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯI. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1. www.BulgariaView.com (съкратено BulgariaView) е Уеб сайт страница в Интернет

2. Услуги са Услугите, предоставяни от уеб сайта, като разглеждане на снимки и видеота, достъп до публикувани материали, въвеждане на коментари, и други услуги.

3. Потребител или Позвател е всяко лице, което посещава уеб сайта и ползва предоставените Услуги.

    3.1. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил чрез регистриране в уебсайта. В момента не се предоставя възможност за регистриране.

    3.2. Потребителите регистрирани за услугата Абонамент за бюлетин, не се отчитат/разглеждат като Регистриран потребител на уебсайта.

    3.3. Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който няма собствен Потребителски профил в уебсайта.


II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Настоящите Условия за Ползване, заедно с всички изменения и допълнения в тях, се прилагат освен, ако не е договорено друго в индивидуален договор, сключен между BulgariaView и конкретен клиент. В случай на противоречие между Общите Условия за Ползване и отделен Договор, предимство имат условията на отделния Договор.

2. Страна по договора с BulgariaView е Потребител на Услугата

3. За нерегистрирани Потребители този договор се счита за сключен от момента на ползване на Услугата. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

4. За регистрирани Потребители този договор се счита за сключен от момента на регистрация. За сключването на договора за използване на Услугата , BulgariaView изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез е-майл.

5. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели

6. Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.


III. БИСКВИТКИ

1. Бисквитките ("cookies") са малки текстови файлове, които могат да се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате някои web страници.

2. BulgariaView НЕ използва бисквитки.


IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Администратора на сайта е регистриран администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Данните ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени.

3. Събраните данни не се предоставят на трети страни, извън случаите посочени в ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни)

4. BulgariaView не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

5. Администратора на сайта не изпраща допълнителни запитвания за парола и лични данни по никакъв начин, включително и по е-майл.

6. Потребителите на сайта и/или свързаните с него услуги, се съгласяват да предоставят свои лични данни и декларират, че:

     6.1. Предоставят доброволно личните си данни.

     6.2. Приемат и дават изричното си съгласие техните лични данни могат да бъдат събирани и обработвани съгласно условията за поверителност на сайта.

     6.3. Предоставените данни са коректни и верни.

7. Събираните лични данни се използва едиснтвено и само за:

     7.1. За подобряване и улеснявана на услугата

     7.2. За предоставяне на допълнителни услуги на регистрираните потребители

     7.3. Предотвратяване на възможни злоупотреби

8. Всеки потребтел има право:

     8.1. На достъп до отнасящите се за тях лични данни, обработвани от BulgariaView, както и да поискат поправка на тези данни.

     8.2. Да възразят срещу обработването на личните.


V. ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Актуална версия на общите условия е разположена на уеб сайта.

2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Администратора на уеб сайта.

3. При промяна в общите условия, регистрираните Потребители ще бъдат уведомени за промените в Общите условия, чрез изпращане на е-майл съдържащ новите условия. Новите общи условия влизат във действие веднага след изпращане на е-майл. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

4. Нерегистрираните потребители приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.


VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. BulgariaView, нито което и да е друго лице, участвало при създаването, изграждането или предлагането на уебсайта, не носи отговорност за:

    1.1. Вреди, причинени върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли по какъвто и да било начин, посредством изполването на предоставяните Услуги.

    1.2. BulgariaView не носи отговорност за загуби, загуби на данни, пропуснати печалби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични вреди, загубено време или други търговски загуби, произтичащи от ползването на Уеб Сайта и/или Услугите

    1.3. Съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта материали и информация от всякакъв вид, включително пълнота и достоверност.

    1.4. BulgariaView не носи отговорност за материали, информация и документи на трети страни, сайтове и линкове към които настоящият сайт съдържа препратки.

    1.5. Субективните възприятия, разбирания и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

2. BulgariaView не гарантира, че достъпа и използването на Уеб Сайта и Услугите ще бъде непрекъснато или без грешки

3. BulgariaView има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


VII. АВТОРСКИ ПРАВА

1. BulgariaView® е регистрирана търговска марка (Рег. N 96867).

2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на www.BulgariaView.com или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство, освем ако не е изрично упоменато, че снимковият или видео материал е лицензиран съгласно условията и реда на Creative Commons Attribution 4 License.

3. В случайте когато е изрично упоменато, снимковият и видео материал може да е лицензиран съгласно условията и реда на Creative Commons Attribution 4 License. В този случай Вие имате право да отпечатвате извадки от тези страници, да споделяте, копирате, разпространявате, излъчвате произведенията и с комерсиална цел.
Признание - Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или от носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят Вас или използването по някакъв начин на творбата от Вас).


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Нерегистрирани Потребители могат да прекратят Договорът чрез прекратяване на ползване на Услугата

2. Регистрирани Потребители могат да прекратят Договорът за ползване на Услугата чрез прекратяване на регистрацията за ползване на Услугата.

3. BulgariaView има право по всяко време да откаже достъп до съдържанието на уебсайта на всеки Потребител или трето лице.

4. BulgariaView може да прекрати достъпа ви до Услугата без причина или известие, което може да доведе до загуба и унищожаване на цялата информация свързана с профила Ви.

5. В случай на нарушения свързани с общите условия, компетентните държавни органи може да бъдат сезирани.


IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

2. Оригиналната версия на договора е на Български език, преведена и на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност.

3. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 6.03.2018г.